Lấy ý kiến góp ý dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng: 12/05/2022
Sáng ngày 12/5/2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì hội nghị.
 Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, gồm: 7 chương, 74 điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; cơ sở xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động… Tham gia góp ý, đa số các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc ban hành luật là tất yếu khách quan, nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân và cụ thể hóa quan điểm “dân là gốc”, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, cần làm rõ hơn một số nội dung về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, công dân, người lao động; nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng thành viên của Ban Thanh tra nhân dân; vai trò của Mặt trận và tổ chức công đoàn; trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Trọng Huy, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 27 - 269 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 27 - 269 dòngFirstPrevNextLast v