Đà Nẵng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày đăng: 03/02/2022
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp trọng tâm, với mục tiêu “Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong, đổi mới và phát triển”. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của thành phố về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững.
 
 Ảnh: Vũ Quân, Hoàn Vũ 

Có thể nói, tinh thần đổi mới, quyết liệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị được các cấp ủy đặc biệt chú trọng, mang lại nhiều kết quả khả quan.

Để công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào thực chất, các cấp ủy Đảng tại địa phương luôn đưa nội dung này vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai đảm bảo yêu cầu đề ra; qua đó, nhân rộng, biểu dương những mô hình, cách làm mới, hiệu quả; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Sau 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có được nhiều bài học quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, được xem là điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin và phát huy sức mạnh đồng thuận trong nhân dân.

Xuân Nhâm Dần 2022, mùa Xuân thứ 92 của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã và đang tiếp tục nỗ lực, vun đắp, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đưa thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Thu Hương, Vũ Quân, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v