Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị
Ngày đăng: 05/10/2021
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã khai mạc ngày 04/10/2021 tại Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 07/10/2021.

Báo Tin Tức

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v