Thuê thiết bị, dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh DaNangTv1 năm 2020
Ngày đăng: 03/04/2020
Thuê thiết bị, dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh DaNangTv1 năm 2020

Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 
 
 
 
 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 
 

[Thông tin chung:]

 

 Số TBMT

20200404546  -   00

Thời điểm đăng tải 

03/04/2020 09:56

 Số hiệu KHLCNT

20200404371

 Tên KHLCNT

Thuê thiết bị, dịch vụ để truyền dẫn, phát sóng kênh DaNang tv1 HD trên hạ tầng truyền hình kỹ thuật số mặt đất tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

 Lĩnh vực 

Phi tư vấn

 Bên mời thầu

Z025195 - Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng

 Tên gói thầu

Thuê thiết bị, dịch vụ để truyền dẫn, phát sóng kênh DaNang tv1 HD trên hạ tầng truyền hình kỹ thuật số mặt đất tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Thuê thiết bị, dịch vụ để truyền dẫn, phát sóng kênh DaNang tv1 HD trên hạ tầng truyền hình kỹ thuật số mặt đất tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

 Chi tiết nguồn vốn

NS thành phố

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

12 Tháng

 
 
 

[Tham dự thầu:]

 

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

03/04/2020 09:56

Đến ngày 

14/04/2020 09:30

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

 Địa điểm nhận E-HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Thành phố Đà Nẵng

 
 

[Mở thầu:]

 

 Thời điểm đóng/mở thầu

14/04/2020 09:30

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

1.873.000.000 VND (Một tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn)

 
 

[Bảo đảm dự thầu:]

 

 Số tiền bảo đảm dự thầu

28.000.000 VND (Hai mươi tám triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

 Hồ sơ mời thầu
Để tải hồ sơ mời thầu, người dùng phải cài đặt phần mềm tải file dung lượng lớn tại đây

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm]; [Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

 Theo dõi

Các đơn vị muốn cập nhật các thông tin về gói thầu bấm vào nút

 

 Làm rõ E-HSMT

 

 Hội nghị tiền đấu thầu

 

 Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 1 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 1 dòngFirstPrevNextLast v