QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
Ngày đăng: 16/10/2019
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư tại các văn bản số 10018-CV/VPTW ngày 31 tháng 3 năm 2015; số 26-KL/TW ngày 29 tháng 12 năm 2017; số 8785-CV/VPTW ngày 01 tháng 02 năm 2019; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
 
 
 Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 27 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 27 dòngFirstPrevNextLast v